Project developmentStadiu proiect

October 2011-March 2012  

 • Research and synthesis of the typical moral issues and dilemmas of blogging and civic journalism. Identification of the new challenges in new media ethics in comparison with traditional media (paper, radio, TV).
 • Development of some approaches for the online media ethics:
 1. virtue ethics (S. Borden, D.A. Craig)
 2. phenomenological insights concerning the professional ethics (Husserl and the concept of ”Beruf”)
 • Discussions with the monitor (Cristian Ciocan) regarding the consistency of the theoretical foundation of the project and the possible improvements of the ethical approach.    
 • Writing an article for an international academic journal specialized in ethics and philosophy. The theme would be merely theoretical, concerning the revisions proposed for media ethics  .

April 2012-September 2012

 • Collaboration and experience changes with the Romanian centers for applied ethics, mainly with the Center for Research in Applied Ethics from the Faculty of Philosophy (University of Bucharest). –  the main topic of interest: the ethical management or how to create, adjust and enforce an ethical code and the efficient routines for the moral issues of the organization.
 • Identification of a corpus of cases in the Romanian online and traditional press, in order to test the relevance of our ethical approach: analysis of deontological issues in Romanian press, like Cotidianul.ro; TVR 1 etc.
 • Participation in an international conference on ethics and communication (Gdansk, September 2012).

October 2012-March 2013

 • Analysis and comparison of Romanian and international laws, recommendations and deontological codes which apply to online journalism. – conclusion: there is a lack of updating of media codes for the online medium, but bloggers’ critique concerning the weak professionalization in online journalism could support in a peculiar way the ideal of self-regulation in media.
 • Dissemination of some of the ideas concerning the necessity of new ethical grounding and rules for online journalism (collaboration with the Romanian page of the website of the European Journalism Observatory)
 • Development of new and more appropriate tools for the online media ethics:
 1. the analysis discourse and the ethics of discourse in J. Habermas’ work.
 2. topics of research: the public space and the democratization by means of new media (P. Dahlgren)   

March 2013-September 2013

 • Writing an article for an international collective book specialized in the applied ethics in Romania (the book is to be published in Japan). The article focuses on the ethical and intellectual virtues in online journalism.
 • Preparing a new article from a the ethical discourse perspective on the interaction between journalists and readers in the comment forums of the online new press. – acquiring some base principle of content and discourse analysis. – adapting the ethical rules of the ”ideal speech situation” (Habermas) for the case of the comment forums in the online press.
 • Participation in two international conferences on communication and social sciences (Bucharest, March 2013, and Thessalonki, June 2013).
 • Dissemination of the ideas and new approaches in online media ethics in the academic field (personal communication at the Center for Research in Applied) and for the professionals (publication of an ethical ”manifesto” on the site http://uzp.org.ro of the Professional Journalists’ Association in Romania)

Octombrie 2011-Martie 2012 

 • Cercetarea și sintetizarea principalelor probleme și dileme morale din sfera jurnalismului online și a bloggingului. Identificarea provocărilor specifice aduse de noile media în raport cu presa tradițională (radio, tv, presă scrisă).
 • Dezvoltarea unor abordări specifice pentru etica jurnalismuliu online:
 1. etica virtuților jurnaliștilor (S. Borden, D.A. Craig)
 2. aportul fenomenologiei etice a lui Husserl pentru deontologia profesională (analiza conceptului de ”Beruf” în opera postumă a lui Husserl)
 • Discuții cu monitorul proiectului privind stadiul fundamentării teoretice și posibilele limitări ale abordărilor alese.  
 • Scrierea și publicarea unui articol dedicat modului în care etica virtuții și fenomenologia etică pot oferi un cadru pentru studiile de caz din etica mass-media.

Aprilie-Septembrie 2012

 • Colaborarea și schimbul de experiență cu centre românești preocupate de etica aplicată, în speță cu Centrul de Cerectarea în Etică Aplicată de la Facultatea de Filosofie a Universității București – principala temă de interes în această colaborare a fost mai buna înțelegere a managementului etic pentru organizații și soluțiile pentru implementarea unor rutine pentru rezolvarea problemelor deontologice.
 • Identificarea unui corpus de cazuri din presa românească (online, dar și tradițională) pentru a testa abordările noastre teoretice (studii de caz și aplicații plecând de la articole sau materiale difuzate de Cotidianul.ro; TVR 1 etc.).
 • Participarea la  o conferință internațională despre etică și comunicare (Gdansk, Septembrie 2012).

Octombrie 2012-Martie 2013

 • Analiza și compararea codurilor și legilor legate de presă din România și din alte țări – concluzie: codurile deontologice din România nu au fost aduse la zi, pentru a acoperi și probleme etice din jurnalismul online, însă există o coagulare a criticilor dintre blogosfera autohtonă care joacă un rol-cheie în critica și auto-reglementarea presei online, subiect inclus într-un articol academic care va apărea în august 2013)
 • Diseminarea ideilor și concluziilor referitoare la necesitatea unor noi reguli etice pentru media digitală (colaborarea cu secțiunea românească a website-ului Observatorului European de Jurnalism prin publicarea de comentarii dedicate profesioniștilor din domeniul media).
 • Dezvoltarea  unor noi instrumente etice pentru o mai bună abordare a jurnalismului online:
 1. analiza de discurs și etica discursivă la J. Habermas.
 2. puncte de interes: spațiul public și democratizarea adusă de noile media (v. și analizele lui P. Dahlgren)   

Martie-Septembrie 2013

 • Scrierea și publicarea unui articol pentru un volum colectiv (va apărea în Japonia) dedicat eticii aplicate. Tema cercetată: relevanța conceptului de ”responsabilitate epistemică” în identificarea ”virtuților intelectuale” ael jurnaliștilor din mediul digital. (Cartea apare în luna august 2013.)
 • Pregătirea unui articol suplimentar față de cele două propuse (și realizate) în proiectul inițial dedicat eticii discursive aplicate la interacțiunea dintre jurnaliști și cititori în forumurile de comentarii din presa digitală:
 1. una dintre mize este folosirea metodelor calitative (analiză de discurs, analiză de conținut) din sociologia comunicării pentru evaluarea etică a unor fenomene din mass-media.
 2. a doua miză constă în adaptarea principiilor ”situației ideale de discurs” (Habermas) pentru comunicarea din formurile de comentarii din presa online.
 • Participarea la două conferințe internaționale dedicate comunicării și abordărilor interdisciplinare în științele sociale (București, martie 2013, respectiv Salonic, iunie 2013).
 • Diseminarea ideilor și abordărilor novatoare din etica presei digitale în câmpul academic (comunicare personală la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din București), dar și pentru jurnaliști (publicarea unei ”manifest” etic pentru regândirea mizelor deontologice din mediul online pe site-ul http://uzp.org.ro al Asociației Jurnaliștilor Profesioniști din România)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Just another Institute for Philosophy “Alexandru Dragomir” site